فارهاد إبراهيمي

فارهاد إبراهيمي (Farhad Ebrahimi): مؤسس مؤسسة كوراس فاونديشن (Chorus Foundation) ورئيسها.